Ceza soruşturmalarında benzer suçların yargılanmasına dair Danıştay kararı! - Kamu HaberiKamu Haberi

1 Aralık 2021 - 18:02

Ceza soruşturmalarında benzer suçların yargılanmasına dair Danıştay kararı!

Danıştay Birinci Dairesi, birebir şüpheliler hakkında tıpkı hata nedeniyle ikinci defa son soruşturmanın açılıp açılmamasına dair karar …

Ceza soruşturmalarında benzer suçların yargılanmasına dair Danıştay kararı!
Son Güncelleme :

22 Mart 2021 - 6:07

89 kez okundu

Danıştay Birinci Dairesi, birebir şüpheliler hakkında tıpkı hata nedeniyle ikinci defa son soruşturmanın açılıp açılmamasına dair karar alınamayacağı, verilen bir heyet kararının da öbür bir heyet kararıyla yahut süreçle geri alınamayacağı ve hukuken geçersiz kılınamayacağını hükmetti.

DANIŞTAY

BİRİNCİ DAİRESİ

Temel No : 2019/313

Karar No : 2019/566

KARAR

Ankara Valiliği Vilayet Yönetim Heyeti Müdürlüğünün 7.2.2019 tarih ve 9269 sayılı yazısı ekinde gönderilen belge, Hacettepe Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcıları. ve. ile bu Üniversitede vazifeli on yedi kişinin lüzum-u muhakemelerine ait Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Heyetin 1.10.2018 tarihli kararı ve bu karara hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen ., . ve . tarafından yapılan itirazlar ile tıpkı şüphelilerin men-i muhakemelerine ait Ankara Valiliği Vilayet Yönetim Heyetinin 25.12.2018 tarih ve E:195868, K:249-S-24 sayılı kararı, Tetkik Hakimi Fatma Güneş Gülşen’in açıklamaları dinlenildikten sonra 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü unsuru uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü hususunun (c) bendinde, yükseköğretim üst kuruluşları lider ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, takımlı ve kontratlı öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının vazifeleri hasebiyle ya da misyonlarını yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen cürümler hakkında uygulanacak ceza soruşturması tarzı düzenlenmiş; Kanununun 53 üncü hususunun (c ) bendinin 2/d alt bendinde, öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite idare heyeti üyelerinden oluşturulacak üç kişilik konsey, 2/e alt bendinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında mahal itibariyle yetkili vilayet yönetim heyeti tarafından son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verileceği, bu bendin beşinci alt bendinde ise, değişik statüdeki bireylerin birlikte cürüm işlemeleri halinde soruşturma adabının ve yargılama merciinin misyon itibariyle üst dereceliye nazaran tayin olunacağı, tıpkı bendin 4’üncü alt bendinde, öteki heyetlerce verilen lüzum-u muhakeme kararlarının ilgililerce yapılacak itiraz ile men-i muhakeme kararlarının bizatihi Danıştay ilgili dairesince incelenerek karara bağlanacağı, 8’inci alt bendinde, bu Kanunda yer almamış konularda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat kararlarının uygulanacağı karara bağlanmıştır.

İsmi geçen Kanunu Muvakkatı yürürlükten kaldıran 4483 sayılı Memurlar ve Öbür Kamu Vazifelerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 16 ıncı hususunda ise, kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın uygulanacağı belirtilen hallerde bu Kanun kararlarının uygulanacağı belirtilmiş; Kanunun 9’uncu unsurunda de, yetkili merciin soruşturma müsaadesi verilmesine yahut verilmemesine ait kararının hakkında ön inceleme yapılan memur yahut öteki kamu görevlisine

ve varsa şikayetçiye bildirileceği, soruşturma müsaadesi verilmesine ait karara karşı hakkında inceleme yapılan memur yahut öteki kamu görevlisinin, soruşturma müsaadesi verilmemesine ait karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı yahut şikayetçinin, müsaade vermeye yetkili merciler tarafından verilen sürece koymama kararına karşı da şikayetçinin itiraz yoluna gidebileceği, itiraz müddetinin, yetkili merciin kararının bildiriminden itibaren on gün olduğu karar altına alınmıştır.

Belirtilen yasal düzenlemelere nazaran, 2547 sayılı Kanunun 53/c unsuru kararı mucibince yapılan ceza soruşturması sonucunda düzenlenen soruşturma raporu üzerine yetkili heyetler tarafından verilen men-i muhakeme ve lüzum-u muhakeme kararlarının 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili Yönetmelikte öngörülen yola uygun olarak şikayetçilere ve şüphelilere bildirisi üzerine men-i muhakeme kararlarına şikayetçilerin, lüzum-u muhakeme kararlarına da haklarında lüzum-u muhakeme kararı verilen şüphelilerin itiraz edebilecekleri, men-i muhakeme kararlarının itiraza gerek olmaksızın Yasa gereği resen inceleneceği, lüzum-u muhakeme kararlarının da lakin şüphelilerin itirazları üzerine incelenebileceği, itiraz edilmeyen lüzum-u muhakeme kararlarının ise katılaşacağı açıktır.

Belgenin incelenmesinden, Bilgi Süreç Daire Başkanlığının 2013/107214 ihale kayıt numaralı 2 kısım 21 kalem “Yapısal Kablolama Faal Ağ ve Kablosuz Erişim Sistemleri Alımı”, 2013/20258 ihale kayıt numaralı “Bilişim Sunucu, Ağ ve Güvenlik Alt Yapısının İyileştirilmesi” ve 2015/13020 ihale kayıt numaralı ” Network- Güvenlik Eserleri Alımı” ihalelerini mevzuata alışılmamış gerçekleştirmek ve kelam konusu işleri imal kademesinde denetlememek tezleriyle ilgili olarak yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen fezlekenin, şüphelilerin Üniversitede hangi takımda vazife yaptıklarına dikkat edilmeksizin şüpheliler hakkında son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar vermek üzere Üniversite İdare Heyeti Üyeleri ortasından oluşturulan üç kişilik Konseye sunulduğu, yetkisiz Konseyin 1.10.2018 tarihli kararıyla ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., . ve .’ın lüzum-u muhakemelerine karar verildiği, bu Şura kararına, hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen .’ın 14.11.2018 tarihinde, .’in 15.11.2018 tarihinde, .’ın da 19.11.2018 tarihinde Danıştay Genel Yazı İşleri Müdürlüğünce kayda alınan dilekçelerle itiraz ettikleri, Rektörlük Hukuk Müşavirliğinin 26.11.2018 tarihli yazısıyla da kuşkulu .’a, Yetkili Konseyin 1.10.2018 tarihli kararıyla, hakkınızda lüzum-u muhakeme kararı verildiği bildirilmişse de, lüzum-u muhakeme/men-i muhakeme kararının Ankara Valiliği Vilayet Yönetim Konseyi tarafından verilmesi gerekirken sehven Yetkili Şura tarafından alındığı, bu nedenle soruşturma belgesinin ve fezlekenin en son karar vermek üzere Ankara Valiliği Vilayet Yönetim Konseyine gönderildiği yolunda bildirim yapıldığı, Rektörlüğün 3.12.2018 tarih ve E.350949 sayılı yazısıyla da bu sefer fezlekenin, şüpheliler hakkında 2547 sayılı Kanunun 53/c-2 hususu uyarınca son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar vermek üzere Ankara Valiliği Vilayet Yönetim Konseyine sunulduğu, Ankara Valiliği Vilayet Yönetim Şurasının 25.12.2018 tarih ve E:195868, K:249-S-24 sayılı kararıyla da birebir cürümlerle ilgili olarak birebir şüpheliler hakkında men-i muhakeme kararı verildiği görüşmüştür.

Böylelikle birebir hatalar nedeniyle tıpkı şüpheliler hakkında evvel yetkisiz Şura tarafından, daha sonra yetkili Vilayet Yönetim Şurası tarafından karar alınmasına neden olunduğu, karar tarihleri dikkate alındığında, birinci kararın yetkisiz Konseyce, tekrarlanmış nitelikteki ikinci kararın ise yetkili Vilayet Yönetim Kurulunca verildiğinin görüldüğü, lakin her iki kararın da hukuken ayakta olduğu, Rektörlükçe oluşturulan Heyetin 1.10.2018 tarihli kararının idari bir süreç olmadığı, bu nedenle de sehven karar verildiği belirtilerek idari bir süreç yahut kararla geri alınamayacağı ve hukuken geçersiz sayılamayacağı, 2547 sayılı Kanunun 53/c hususu yeterince yetkisiz Şuranın 1.10.2018 tarihli kararının yalnızca Dairemiz tarafından ve fakat şüphelilerin itiraz etmeleri halinde incelenerek bozulabileceği açıktır.

Bu bağlamda, 1.10.2018 tarihli Şura kararına hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen ., . ve . tarafından yapılan itirazların incelenip karara bağlanabilmesi için, öncelikle kelam konusu kararın ıslak imzalı aslı yahut onaylı örneğinin Dairemize gönderilmesi, ayrıyeten bu merci kararının bütün şüphelilere mevzuata uygun olarak bildiri edildiğine dair alındı dokümanlarının evraka eklenmesi, kelam konusu kararın bildirisinde, yalnızca bu Şura kararına itiraz eden şüpheliler istikametinden Danıştay’ın inceleme yapabileceği, itiraz etmeyen şüpheliler tarafından ise kararın katılaşacağı konusunda bilgi verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Bu nedenlerle, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan yetkisiz Şuranın 1.10.2018 tarihli lüzum-u muhakeme kararının ıslak imzalı aslı yahut onaylı örneği ile birlikte bu merci ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., . ve .’a 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve ilgili Yönetmelikte gösterilen yola uygun bildirim edildiğini gösteren bildiri alındılarının belgeye eklenmesi, ismi geçenlerin tebligat alındıları ve haklarında verilen lüzum-u muhakeme kararına itiraz eden ., . ve .’a kararın bildirimini gösterir tebligat alındılarıyla birlikte şüphelilerin bu Konsey kararına itiraz etmeleri halinde itiraz dilekçeleri de eklenerek Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Heyetin 1.10.2018 tarihli lüzum-u muhakeme kararı ile Ankara Valiliği Vilayet Yönetim Şurasının 25.12.2018 tarih ve E: 195868, K: 249-S-24 sayılı men-i muhakeme kararının Dairemize gönderilmesi için belgenin karar ekli olarak Ankara Valiliği Vilayet Yönetim Konseyi Müdürlüğüne iadesine, kararın birer örneğinin Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ile itiraz edenlere gönderilmesine 9.4.2019 tarihinde Rektörlükçe oluşturulan Konseyin 1.10.2018 tarihli kararının tüm şüphelilere bildiriminin istenilmesi istikametinden oyçokluğuyla, başka konular istikametinden oybirliğiyle karar verildi.

KARŞI OY

2547 sayılı Kanununun 53 üncü unsurunun (c ) bendinin 2/d alt bendinde, öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite idare şurası üyelerinden oluşturulacak üç kişilik şura, 2/e alt bendinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında mahal prestijiyle yetkili vilayet yönetim heyeti tarafından son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verileceği, bu bendin beşinci alt bendinde ise, değişik statüdeki bireylerin birlikte kabahat işlemeleri halinde soruşturma yönteminin ve yargılama merciinin misyon itibariyle üst dereceliye nazaran tayin olunacağı, birebir bendin 4 üncü alt bendinde, öteki heyetlerce verilen lüzum-u muhakeme kararının ilgililerce yapılacak itiraz ile men-i muhakeme kararlarının zaten Danıştay ilgili dairesince incelenerek karara bağlanacağı karara bağlanmıştır.

Belgenin incelenmesinden, şüphelilerin Üniversitede hangi takımda misyon yaptığına dikkat edilmeksizin Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan yetkisiz Şuranın 1.10.2018 tarihli kararıyla, şüphelilerin lüzum-u muhakemelerine karar verildiği, bu merci kararına hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen .’ın 14.11.2018 tarihinde, .’in 15.11.2018 tarihinde ve .’ın 19.11.2018 tarihinde Danıştay Genel Yazı İşleri Müdürlüğünce kayda alınan dilekçelerle itiraz ettikleri, kelam konusu itiraz dilekçelerinin verilmesinden sonra şüphelilerin Üniversitede 657 sayılı Kanuna tabi olarak vazife yaptığı dikkate alınarak bu kere de fezlekenin, son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verilmek üzere Ankara Valiliği Vilayet Yönetim Konseyine sunulduğu, Ankara Valiliği Vilayet Yönetim Konseyinin 25.12.2018 tarih ve E: 195868, K: 249-S-24 sayılı kararı ile tıpkı hatalarla ilgili olarak birebir şüpheliler hakkında men-i muhakeme kararı verildiği, böylelikle tıpkı kabahat nedeniyle kuşkulu hakkında evvel yetkisiz Heyet tarafından, daha sonra yetkili Vilayet Yönetim Şurası tarafından karar alınmasına neden olunduğu, karar tarihleri dikkate alındığında, birinci kararın yetkisiz Konseyce, ikinci kararın ise yetkili Vilayet Yönetim Kurulunca verildiği, bu durumda, birinci kararın itirazen incelenip karara bağlanabilmesi için yetkisiz Konseyce verilen kararın şüphelilere bildirisine dair alındı evraklarının istenmesine gerek olmadığı, belgenin asıldan incelenmesi gerektiği oyuyla çoğunluk kararının yetkisiz Şura kararın şüphelilere bildirisine dair alındı dokümanlarının istenilmesine ait kısmına katılmıyorum.

Memurlar

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.